Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Екипът

В  Дом за деца “Лудогорие” и КСУДС “Лудогорие” работят специалисти: социални работници, педагози и  психолози, които имат специална квалификация за социална работа с деца и семейства.
Организацията се управлява от директор, а всяка услуга и група се ръководи от екипен ръководител с определени функции,  правомощия и отговорности с оглед постигане на специфичните цели по предоставяне на съответната услуга. Работата на специализираните екипи за работа с децата и семействата се подпомага от различни звена с административни  и  помощно-обслужващи функции, където работят специалисти със съответната квалификация.
Всички ние се обединяваме и следваме принципа за осигуряване по най-добър начин интересите на всяко дете.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.