Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

50 години с грижа и обич

Дом за деца “Лудогорие” води началото си от далечната 1920 година, когато в гр. Разград се създава подслон за деца – момчета, загубили родителите си през Първата световна война.
През 1959 година интернатът се премества в гр. Исперих с името Детски дом “Дянко Стефанов”, където са настанени 80 момчета. Истинско  преобразяване се случва  след преместването му в нова триетажна сграда, която се открива на през м. Октомври,  1965 г. През 2000 г. Дом-училище “Дянко Стефанов” се преобразува в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа “Лудогорие”.  В периода 2000-2002 година в институцията живеят 160 деца, както от региона, така и от други области на страната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.