Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Център за настаняване от семеен тип 2

Център за настаняване от семеен тип 2 е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към развиване на социална компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Доставчик на услугата е Община Исперих.

ЦЕЛИ
•    Осигуряване качество и среда на живот на деца, изведени от семействата си
•    Осигуряване на грижа и подкрепа според индивидуалните потребности
•    Развиване на социални компетенции и умения за независим живот
•    Развиване на индивидуалния потенциал
•    Участие на семейството в процеса на грижа и подкрепа и въвличане на родителите в живота на децата
•    Намиране на подходяща семейна среда и реинтеграция

ПРИНЦИПИ
•    Осигуряване по най-добър начин интересите на детето
•    Зачитане и уважение на личността на клиента и на семейството като ценност
•    Информиране и договаряне с клиента
•    Поверителност при работа с информацията на клиента
•    Доброволност на ползване на услугата
•    Индивидуализиране на работа с детето и семейството
•    Работа със силните страни и  ресурсите на детето и семейството
•    Насърчаване развитието на способностите и уменията на детето
•    Ограничен период на ползване на услугата  
•    Работа в екип и в междуинституционално партньорство
•    Подбор на лицата, пряко ангажирани в директната работа с деца , съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация
•    Услугата се предоставя в среда и условия, наподобяващи в максимална степен домашните условия и атмосфера и начин на общуване в семейството.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА
Услугата е предназначена за  деца на възраст от 10 до 18 години. В някои случай по преценка на настаняващия орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 години до завършване на средното образование, но не  повече от 20 години.
Критерии за настаняване:
•    деца, при които на определения етап от работа не е възможна тяхната реинтеграция, осиновяване или настаняване в приемно семейство
•    деца, за които е наложително временно извеждане от семейството поради риск, застрашаващ нормалното им развитие
•    деца и техните семейства, които са заявили желание и имат ресурс за работа по намаляване на настаняването или реинтеграция
•    деца, които са в процес на подготовка за осиновяване или настаняване в приемно семейство

Услугата  се ползва при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето и Правилника за прилагането му, а за младежи, навършили 18 години – при условия и ред определени в Закона за социално подпоматане и Правилника за прилагането му.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.