Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България

Член на международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ-Интернационал, създадено през 2001 г. с цел да обедини хората работещи с деца в риск. Чрез реализиране на различни проекти и разработване на поредица отметодики и обучителни модули, организацията подкрепя своите членове в процеса на реформа на системата на грижата за деца. Мисията на ФИЦЕ-България е да работи активно за подобряване качеството на живота на децата на България.

СПСПД  ФИЦЕ-България
и Община Исперих създадоха модел на ефективно
партньорство, в рамките на което обединиха идеи и усилия и показаха на практика как е възможно да се управлява процеса на промяна в една специализирана институция в името на по-доброто бъдеще на децата.

 

Независимо от разстоянията и времето – Община Исперих, Дом за деца, Комплекс за социални услуги за деца и семейства и ФИЦЕ–България са част от голямото семейство, наречено „Лудогорие“. Обединява ги децата в нужда, за които се грижат или подкрепят. Обединява ги увереността , че всички деца трябва да играят, да учат, да се усмихват и да бъдат щастливи.

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.