Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Какво мислим за ...

РЕФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДЕЦА
или
Какво е това да управляваш промяната на институцията като процес?

Една от целите на реформата в социалната сфера е планиране и предоставяне на интегрирани социални услуги, ориентирани към потребителите – хората в общността и техните нужди. Изправени пред предизвикателствата на времето, всички ние, работещи в системата за грижа за деца, правим ден след ден малки стъпки в името на промяната, наречена РЕФОРМА. Ежедневието ни е трудно, защото всеки ден сме изправени пред различни ситуации, в които трябва да вземем решения, касаещи бъдещето на не едно дете. Но като професионалисти дали осъзнаваме, че правейки големите неща, всъщност защитаваме реално правото на едно дете да бъде дете. И в това е целият смисъл на промяната.

Реформата в системата за работа с деца в риск започна през 2001 г. Днес, 10 години по-късно, този процес все още не е приключил – всяка институция върви по своя път–някъде ПО-УСПЕШНО, другаде –за съжаление НЕ.

Защо години след старта си, реформата в системата за работа с деца в риск все още не е приключила, защо участниците в процеса нямат единно виждане за нея, защо се разкриват нови „алтернативни“ услуги (много често пренасяйки начина на работа на старите институции в нови материални условия) за деца, където отново се случват страшни неща с НАШИТЕ деца... и защо в обществото битува мнението, че клиент на тази система е детето, а не детето и неговото семейство?...

ВИЗИЯТА НА ДОМ ЗА ДЕЦА «ЛУДОГОРИЕ» Е НЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО НА САМАТА ИНСТИТУЦИЯ, А ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО НА САМИТЕ ДЕЦА В НЕЯ И КАКВО Е НАЙ-ДОБРОТО КАТО ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ТЯХ.

Началото на промяната в Дом за деца «Лудогорие», започна тогава, когато работещите там се обединихме около идеята, че за децата има и по-добри възможности от тази да са откъснати от семействата си и да живеят в институцията в продължение на много години. Водеше ни убеждението, че дори и за кратък престой в институцията, децата трябва да чувстват сигурност, да получават индивидуална подкрепа и да живеят в условия, близки до семейната среда. Това означава, че реформата на една институция започва с реформа в нас самите – нашите нагласи, убеждения, вярвания, нова философия за нещата, които правим всеки ден.


В институцията за деца живеят различен брой деца и младежи за един относително дълъг период от време. За тях се грижат възпитатели: специалисти с педагогическа правоспособност, които по една или друга причина не преподават уроци на учениците в училище, а организират грижата за настанените в институцията деца: спане, хранене, свободно време, ходене на училище, подготовка на уроците... Въпреки това, за работещите там усещането за идентичност с училищната система и призванието да бъдеш учител е много силно изразено. В много институции все още клиентите се наричат „ученици“, а за организацията се говори като за „училище“,  „интернат“, „общежитие“ – нещо, за което се мисли като част от училищната система, или нещо, което я обслужва.
Специализираната институция за деца е организация, която предоставя услуга по отглеждане и възпитание на деца.
Реформирането на институцията за деца е дългосрочен процес, в който се осъществява поетапен преход от дейности по отглеждане и възпитание на деца в специализирана институция към дейности по организиране и предоставяне на социални услуги в общността като алтернатива на институционалния престой и грижа.
Това означава, че процесът по реформиране се случва единствено в името на нашата група клиенти: децата и за обезпечаване на тяхното благополучие, а не в иметона институцията и нейното оцеляване. Всички услуги, които планираме и предоставяме, съществуват единствено за обслужването на нашата група клиенти и осигуряване на най-добрия им интерес, както и че основната задача на работещите в нея е да гарантират, че те – клиентите – получават добри услуги в съответствие с личните им нужди.
Нашата философия за това как трябва да се случи реформата отвътре в конкретната институция е съотнесена към няколко важни неща:
?    Минимален престой на детето извън семейството в обособено пространство, където условията на живот са близки до семейната среда;
?    Индивидуална работа, насочена към подобряване на родителския капацитет и възстановяване на отношенията със семейството или осигуряване на заместваща семейна грижа;
?    Поетапно развитие на интегрирани /социални, здравни, образователни/ услуги в общността в подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето на детето и мобилизиране ресурса на семейството;
?    Промяна на общата професионална философия от „образователна“ в социална.

Целта ни днес е институцията да функционира така, че ние – специалистите да подкрепим децата да живеят със семействата си или поне да ги подготвим да живеят и функционират самостоятелно в обществото.

Основният въпрос, който стои пред нас е: КАК да работим с нашите клиенти (деца и семейства), за да отговорим на нуждите им? или В каква степен потребностите на децата и семействата в риск в нашия регион могат да бъдат удовлетворени съобразно професионалния капацитет на специалистите и възможностите на местната власт (сграден фонд, средства, визия за промяна в институцията)?
Търсейки отговори на тези въпроси, ние си поставихме следните конкретни цели:
-    Да се реализира процес на планиране и програмиране на социални услуги за деца и семейства на местно ниво в Община Исперих, включващи амбулантна работа (в дома на семействата), услуги предоставящи почасова (дневна) работа с деца и резидентни услуги (с минимален престой от време на децата в тях).
-    Да се подобри ефективността на съществуващите и да се развият нови по-интензивни услуги, ориентирани към специфичните нужди на конкретни групи лица (най-близо до тях, за най-кратко време, с най-възможни и лесни средства).
===========================================================================================


Ако темата е важна и интересна за Вас – прочетете повече в НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА В СРЕДА, БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА /Управление на процесите в практиката/- издание на Община Исперих по Проект «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца „Лудогорие“ гр. Исперих», №BG051РО001-5.2.03-0018-С0001, осъществявен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наръчникът се разпространява безплатно от Дом за деца и КСУДС „Лудогорие”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.