Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Реформата

Преди 8 години, екипът, работещ в Дом за деца “Лудогорие” се обедини около идеята, че за децата има по-добри възможности от тази да са откъснати от семействата си и да живеят в институцията в продължение на много години.
Така  бе поставено началото...
... Началото на новата история на Дом за деца “Лудогорие”:  реформиране и превръщане в съвременна организация, предоставяща различни по вид социални услуги за деца в риск и техните семействата.
Започна реализация на идеята в две насоки:

  • Минимален престой на детето в институцията в обособено пространство, където условията на живот са близки до семейната среда.
  • Индивидуална работа, насочена към развитие потенциала на всяко дете, възстановяване  на отношенията със семейството и подобряване на родителския капацитет за приемане на детето отново в семейството.


Има много неща-без които не можем: обич и привързаност, подкрепа и сигурност, топлина  и семеен уют.
Има и много начини, за да назовем най-святото-СЕМЕЙСТВОТО...
Дори и за кратък престой, децата трябва да  чувстват сигурност,  да получават индивидуална подкрепа и да живеят в условия, близки до семейната среда.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.