Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Институция

В Дом за деца “Лудогорие” се предоставят социални услуги по отглеждане и възпитание на деца в институция, съгласно чл.36, ал.3, т.1 а) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.


Услуги по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната.

Комплекс от социални услуги за деца, изведени от семействата им, и техните семейства, насочени към развиване на социалната компетентност на децата и подготовката им за независим живот, развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Услугите са резидентен тип и предлагат седмичен, частичен или постоянен престой на децата в зависимост от спецификата на всеки отделен случай.
Услугите  са предназначени   за деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

 

Услуга «Дневен център»
Комплекс от дейности, насочени към превенция изоставянето, отпадане от училище и неглижиране на деца. Осъществява се подкрепа на семействата и родителите по отношение на справяне с родителските функции.
Услугите са предназначени за  деца на възраст от 7 до 14 години и техните семейства.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.