Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Достоен живот – шанс за по-добро бъдеще

През месец Ноември, 2010 г. приключи изпълнението на Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се изпълнява от Община Исперих в партньорство със Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България за срок от 14 месеца в периода от 01.10.2009 г. до 30.11.2010 г. Общата стойност е 147 743 лева.

Независимо от разстоянията и времето – Община Исперих, Дом за деца “Лудогорие” и ФИЦЕ–България, за пореден път, с реализацията на настоящия проект обединиха усилията си и доказаха, че с воля и професионализъм системата за грижа за деца може да се промени и децата в институцията да имат  един по-добър живот.

Резултати:
1.    Най-значимият резултат в края на проекта е създадения модел за работа с деца в малки резидентни групи, който подобрява качеството на грижа и допълва обхвата на съществуващите услуги за деца и семейства в риск. Моделът включва:
-    самостоятелни малки резидентни групи с пространство и среда, близки до семейната;
-    екипи от различни специалисти, работещи с всяка група;
-    индивидуална работа с всяко дете като част от семейната общност на базата на оценени потребности и планирани дейности за кратък период от време;
-    средата на живот, която дава възможност на децата да придобиват знания и умения в ежедневните дейности;
-    планирана и целенасочена работа за повишаване на социалните компетенции на децата и техните семейства;
-    включване на децата /според оценените им нужди от развитие/ в специално разработени за целта програми:
o    Превенция на рисковете
o    Училищна подкрепа
o    Професионално развитие
o    Свободно време със занимания по спорт, танци, изобразителни и приложни дейности, компютърен клуб
- 14 младежи с професионална квалификация по част от професиите Готвач и Строител
Прилагането на модела повишава възможностите на децата за по-кратък престой в институцията и връщане в семейна среда.
2.    Малките резидентни групи са стъпката към обособяването им като резидентни услуги в общността-Центрове за настаняване от семеен тип, чрез което се осъществява поетапно намаляване на децата в интернатен тип грижа и използване на наличния институционален капацитет /материален, човешки и административен/ за развитие и предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда или в среда, близка до семейната. Визията на община Исперих е да разкрие разработените по проекта услуги като услуги ЦНСТ-делегирани от държавата дейности от 01.01.2011 г.
3.    Описание на натрупания опит в Наръчник за предоставяне на услуги по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната. Опитът е  резултат от успешното съчетание на волята на община Исперих да осигури най-качествената грижа на своите граждани, енергията на екипа на Дом за деца „Лудогорие“ и знанията на неправителствената организация СПСПД ФИЦЕ–България. Чрез практически съвети се следва хронологията на процеса на промяна,  от една страна на философията на грижата за деца, а от друга чисто практическата реализация на тази философия в конкретни социални услуги в община Исперих.
4.    Широко информиране за процеса на промяна в институцията и управление на прехода от институционална грижа към услуги в среда, близка до семейната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.