Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За нас

Дом за деца “Лудогорие”  е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца на възраст от 3 до 18 години и техните семейства. 

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” /КСУДС/ е разкрит през 2011 година като организация, резултат от дългосрочната визия на Община Исперих за реформиране на съществуващата институция и създаване на център, в който се предоставят различни по вид социални услуги, отговарящи на нуждите на децата и семействата от местната общност.  
В КСУДС „Лудогорие” се предоставят следните услуги:
?    Преходно жилище
?    Център за общестевна подкрепа
?    Център за настаняване от семеен тип 1 за деца от 3 до 10 години
?    Център за настаняване от семеен тип 2 за деца от 11 до 18 години
Об
Дом за деца „Лудогорие” и КСУДС „Лудогорие” се управляват от Община Исперих.

Полватели на социални услуги в тях са над 80 клиенти: деца, младежи и семейства от Разградска област.  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.