Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Център за обществена подкрепа

Услугата функционира от 01.01.2009 г.

Основно направление на дейности в усулгата е Семейно консултиране и Мобилна работа с деца и семейства. Услугата е предназначена за деца на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Предлага подкрепа на деца и родители за преодоляването на различни проблеми в съвместния им живот, превенция на изоставянето, отпадане от училище, насилие и неглижиране на деца.


С потребителите на услугата работи екип от двама специалисти: психолог и социален работник. Усилията им са насочени към подобряване на родителските умения и създаване на благоприятна семейна среда. Специалистите предлагат подкрепа на семейства за справяне с кризисни и конфликтни ситуации по отношение на грижата за децата и намаляване на риска от тяхното задълбочаване.
Специалистите оказват индивидуална и групова консултативна подкрепа в Комплекса за социални услуги  или  в дома на клиентите.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.