Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Мисия и ценности

Мисията на нас - работещите в Дом за деца “Лудогорие” и КСУДС “Лудогорие” е да работим за подобряване качеството на живот на децата, отглеждани извън семейна среда; да подкрепяме възстановяване на взаимоотношенията на децата  с техните родители;  да предлагаме алтернативи в подкрепа на това всяко дете да живее в сигурна семейна среда.

Професионалните ценности, които следваме са:

  • компетентност и професионално отношение към децата и техните родители
  • честност
  • независимост
  • лоялност
  • ангажираност
  • партньорство

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.