Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Приключили проекти

Проект „СЕМЕЙСТВОТО ПЪРВО – модели за подкрепа на деца и семейства за съвместен живот”


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма ФАР BG2004/016-711.01.02-1.02 - “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”-фаза 1.
Проектът се реализира в периода 1.03.2007 г. – 30.06.2008 г. от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България в партньорство със  Сдружение «Дом за обич и мечти», АРИРИ-Кърджали  и общините Исперих и Крумовград.
В отговор на препоръките на Държавната агенция за закрила на детето, местната власт в Исперих съвместно с неправителствения сектор обединиха усилията си и създадоха модели за подкрепа на деца и семейства посредством разработване на услуги по превенция и реинтеграция в специализираната институция Дом за деца “Лудогорие”: Дневен център, Семейно консултиране и Тренинг център за юноши. В резултат на това в Община Исперих започна процес на деинституционализация и работа по превенция на изоставянето на деца, което намали броя на децата в институция с 34,17 %.
По проекта се разработиха и функционират социални услуги на входа и изхода на специализираната институция Дом за деца “Лудогорие”. В периода 15.09.2007 г.-30.06.2008 г. общо 48 деца и техните семейства ползваха разработените и предоставяни по поректа социални услуги.
От 01.01.2009 г. услугите бяха обединени в Комплекс за социални услуги “Лудогорие” и се доставят от Община Исперих.
След края на проекта “Семейството първо” новите социални услуги продължават да се развиват. Екипът, работещ в тях, обмисля нови идеи и гледа уверено към бъдещето, защото бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.