Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Преходно жилище

Услугата функционира от 01.01.2009 г.

Преходно жилище е услуга за подготовка и подкрепа на младежи и девойки с дълъг институционален престой за самостоятелен и независим начин на живот в общността. Услугата е предназначена за деца и младежи на възраст от 16 до 18 г. или до продължаване на средно образование, но не повече от 20 г.


Услугата има за цел:

-    Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след напускане на институцията;
-    Подготовка за професионална и житейска реализация;
-    Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване

Преходното жилище е обособено в отделен сектор на първия етаж в сградата на институцията, състои се от пет спални помещения, просторна дневна, трапезария и кухня, офис на екипа.
С младежите и девойките работи екип от двама социални работници.  Усилията им са насочени към компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния институционален престой.
Младежите разполагат с повече свобода, изразена в свободен пропусквателен режим и гъвкав дневен ритъм, съобразен с индивидуалните нужди на всеки. Младежите самостоятелно планират и организират времето си. Спазването на задълженията, заложени в правилата и  договорите, води до намаляване на конфликтите, формира чувство за отговорност и умения за работа в екип.
Основна част от работата на екипа е провеждането на групови тренинги по теми, свързани с наемането и поддръжката на жилище, търсенето на работа, трудово законодателство, доходи и бюджет, съжителство и брак. Търси се съдействието на специалисти от Бюро по труда, дирекция „Социално подпомагане” и Община Исперих.
Уменията за справяне с бита са важна част от подготовката за самостоятелен живот. Целта е да се формират битовите умения, които по различни причини не са усвоени в институцията. Младежите и девойките преминават цикъл от  практически обучения за боравене с битови уреди, за почистване с препарати за битова употреба.
Младежите и девойките изготвят месечно меню и сами приготвят част от храната през почивните дни. Те имат свободен достъп до всички необходими битови уреди.
Младежите и девойките  определят промяната в живота си след настаняването им в Преходно жилище като положителна. Доволни са от по-добрите битови условия, от по-голямата свобода, която им се дава. Като най – важна, те определят възможността да бъдат самостоятелни, да вземат решения и да се грижат сами за себе си. Така те навлизат по-подготвени в новия етап от живота си.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.