Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Профил на купувача

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Кратко описание: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДОМ ЗА ДЕЦА "ЛУДОГОРИЕ по обособени позици:

1. Плодове и зеленчуци;

2. Месо и месни продукти;

3. Хляб;

4. Консервирани продукти;

5. Готови закуски, тестени изделия;

6. Мляко и млечни продукти;

7. Бакалия и други хранителни продукти.

 

Образците и указанията можете да изтеглите оттук.

Допълнителна информация можете да намерите в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Дата на публикуване: 02.04.2013 год.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.