Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Комплекс за социални услуги “Лудогорие"

С Решение на Общински съвет гр. Исперих  от 01.01.2011 г.  в град Исперих функционира КОМПЛЕКС ЗА  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА “ЛУДОГОРИЕ”.

В Комплекса се предоставят социални услуги за деца и семейства съгласно чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Това са услуги в общността, алтернативни на институционалния престой и подкрепящи процеса на извеждане на  децата от институцията, както и предотвратяване на изоставянето на деца от родителите им.

Комплексът се намира на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” №72 в напълно преустроените  и отремонтирани  първи и трети етаж на сградата, където се намира институцията Дом за деца „Лудогорие”.

Организацията на дейностите по разкриване и функциониране на социалните услуги в него се осъществи с подкрепата на Европейския съюз:
?    Програма ФАР BG2004/016-711.01.02 – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА  ЗА РИСКОВИ ГРУПИ - фаза 1 Проект ”Семейството първо”, реализиран от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ, България с партньори  СНЦ “Дом за обич и мечти” и  Община Исперих.
?    Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Проект №BG051PO001-5.2.03-0018-C0001 „Досотен живот – шанс за по-добро бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца „Лудогорие” гр. Исперих.

Предлагат се услуги –резидентна грижа за деца, услуги за осигуряване на дневна грижа за деца в риск, училищна подкрепа, семейно консултиране, мобилна работа със семействата, услуги за подготовка на младежи и девойки за самостоятелен живот.

Разкриването на Комплекс за  социални услуги за деца и семейства “ЛУДОГОРИЕ”/КСУДС/ е своеобразен етап от цялостния процес, наречен РЕФОРМА на институцията, започнал преди повече от 7 години в гр. Исперих.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.