Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Текущи проекти

Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие”.

Проект  № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 „Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих” се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”.

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени в специализираната  институция Дом за деца, лишени от родителска грижа “Лудогорие” Исперих посредством продължаване процеса на нейното реформиране в посока  предоставяне на  услуги и грижи в среда, близка до семейната.
Проектът се изпълнява в периода 01.10.2009 г.-30.11.2010 г. и е на обща стойност 147 000 лв. Бенефициент е Община Исперих в партньорство със Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Дейности

 • Със стартиране на проектните дейности бе създадена организация по управление на проекта: управленски екип, състоящ се от ръководител проект, координатор и счетоводител, офис на проекта, нужните регистири идокументация по администриране , управление и отчитане хода на изпълнението.
 • През м.ноември и декември, 2009 г. се извърши текущ ремонт и се закупи оборудване за помещенията на ІІІ етаж в сградата на Дом за деца “Лудогорие”, където са разположени  самостоятелни пространства за две групи по 16 деца. В резултат на ремонта и обзавеждането се обособиха две дневни с трапезарии и кухни, зали за занимания в свободното време на децата: танци и  обучения; компютърна зала с 6 работни места; зала за срещи.
 • През месец януари се сформираха екипи за работа по предоставяне на услуга по отглеждане и възпитание в среда, близка до семейната в Дом за деца “Лудогорие”:  екип на група от 16 деца на възраст от 3 до 10 години и  екип на група от 16 деца на възраст от 11 до 18 години. Всеки от екипите се състои от по 2 социални работника, 2 възпитатели и 1 домашен помощник. В зависимост от специфи-ката на дейностите във всеки екип почасово работят психолог, педагог,  специалисти за занимания с децата в свободното време. Използва се наличния ресурс от специалисти в институцията, но бе назначен и допълнителен персонал  от 9 човека, от които 4- на пълно работно време и 5-на непълно.
 • Следващите две месеца екипите преминаха интензивни обучения по следните теми: Екип и екипна работа. Социална работа с деца и семейства. Водене на случай. Специфични методи за работа с деца в среда, близка до семейната. Обученията Обученията се проведоха от обучителен екип на партньорската организация СПСПД ФИЦЕ-България. Специалистите повишиха своята квалификация и получиха удостоверение за професионално обучение по Професия Сътрудник социални дейности, Специалност Социална работа с деца и семейства в риск. 
 • Експерти на водещата и партньорската организации разработиха документацията по предоставяне на услугата по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната. Документацията съдържа:
  • Методика за условията и реда за работа с деца и семейства в услуга по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната в Дом за деца “Лудогорие”;
  • Пакет документи за работа по случай по предоставяне на услугата;
  • Правилник за функциониране на услугата.
  • Пакет процедури за предоставяне на услугата.
 • На 32 деца, настанени в специализираната институция се предоставя услуга по отглеждане и възпитание в среда, близка до семейната в съответствие с индивидуалните потребности на всяко от тях. Работата е насочена към качествено нова организация, съдържание и форми на грижа, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и подготовка на децата за пълноценно участие и социално включване.
 • 66 деца, ползващи услуги в специализираната институция и социална услуга Преходно жилище са обхванати в специално разработените по проекта развиващи програми: Програма за личностно развитие  и формиране на социални знания  и умения, Програма Превенция на рисковете, Програма Свободно време. Участието на всяко дете в програмите е съобразно оценените потребности, интереси, способности и ниво на социална компетентност. Те са насочени към удовлетворяване на ежедневните потребности от образование, организиране на свободното време, развитие на интересите и нуждата от контакти.
 • За повишаване способността на децата и младежите за избор на професия и подобряване възможностите им за професионална реализация, 26 деца и младежи участват в Програма Професионално развитие, състояща се от модул  Професионално ориентиране за 12 деца от 12 до 15 години  и модул Професионални умения за 14 младежи, навършили 16 години.  В края на проекта младежите ще придобият квалификация по част от професия Строител и Готвач.
 • Периодично се извършва групова и индивидуална супервизия на специалистите, работещи с децата. Консултанти от партньорската организация прилагат холандски модел , наречен “Training in the job” , който по същество представлява директна намеса на консултанта в работата на консултираните специалисти  по време на практическо изпълнение на съответните задължения в работна среда.
 • За запознаване на обществеността с проекта, през м. октомври бе проведена пресконференция, на която се презентираха целите, дейностите и очакваните резултати след приключване на проекта. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.