Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Документи за обществена поръчка

07.06.2018 Документацията е качена на 07.06.2018 г.
Прочети повече

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

02.05.2017 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги  за деца и семейства ...
Прочети повече

ЗОП хранителни продукти 2016 година

09.06.2016 Сключени договори с доставчици   Продове и зеленчуци Тестени изделия Консерви и преработени плодове и зеленчуци Риба, млечни продукти
Прочети повече

ПРОТОКОЛИ 1 И 2

13.05.2016 изтегли документ  1 изтегли документ  2
Прочети повече

ЗОП 2016

13.04.2016   ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”  ОТ ЗОП С ...
Прочети повече

Конкурс за подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

03.06.2015   О Б Я В Л Е Н И Е Oбщина  ИСПЕРИХ   в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне ...
Прочети повече

ЗОП хранителни продукти

21.05.2015 “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА   КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ по три обособени позиции:     Позиция № 1 - Плодове, зеленчуци и подправки;  Позиция № 2 - Риба, ...
Прочети повече

ЛЯТО Е ...

19.07.2011 Забързани в своите ангажименти и ежедневни задачи не усетихме как измина цяла година от създаване на нашия сайт. Сякаш позабравихме за него...  Отлетяха много месеци, през които приключихме един проект, подготвихме нов, ...
Прочети повече

Покана за конференция

17.11.2010 На 23.11.2010 г. (ВТОРНИК) от 11.00 часа в сградата на Дом за деца "Лудогорие" в гр. Исперих, ще се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикателствата пред местната власт за реформиране и преструктуриране на специализираните ...
Прочети повече

Спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол

02.10.2010 Пред прага на една мечта… На 01.10.2010 г. започна изграждане на спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол в Дом за деца „Лудогорие”. В присъствието на много наши приятели, кметът на Община Исперих Г-н Адил ...
Прочети повече
1 2

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.