Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Документи за обществена поръчка 06.07.2018 Документацията е качена на 07.06.2018 г.
Прочети повече
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 05.02.2017 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги  за деца и семейства ...
Прочети повече
ЗОП хранителни продукти 2016 година 06.09.2016 Сключени договори с доставчици   Продове и зеленчуци Тестени изделия Консерви и преработени плодове и зеленчуци Риба, млечни продукти
Прочети повече
ПРОТОКОЛИ 1 И 2 05.13.2016 изтегли документ  1 изтегли документ  2
Прочети повече
ЗОП 2016 04.13.2016   ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”  ОТ ЗОП С ...
Прочети повече
ЗОП хранителни продукти 05.21.2015 “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА   КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ по три обособени позиции:     Позиция № 1 - Плодове, зеленчуци и подправки;  Позиция № 2 - Риба, ...
Прочети повече
ЛЯТО Е ... 07.19.2011 Забързани в своите ангажименти и ежедневни задачи не усетихме как измина цяла година от създаване на нашия сайт. Сякаш позабравихме за него...  Отлетяха много месеци, през които приключихме един проект, подготвихме нов, ...
Прочети повече
Покана за конференция 11.17.2010 На 23.11.2010 г. (ВТОРНИК) от 11.00 часа в сградата на Дом за деца "Лудогорие" в гр. Исперих, ще се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикателствата пред местната власт за реформиране и преструктуриране на специализираните ...
Прочети повече
Спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол 10.02.2010 Пред прага на една мечта… На 01.10.2010 г. започна изграждане на спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол в Дом за деца „Лудогорие”. В присъствието на много наши приятели, кметът на Община Исперих Г-н Адил ...
Прочети повече
Изложба Квилинг 09.14.2010 "Да сътворим красота" - това е мотото на уникална изложба, която децата от група "Делфин" в Дом за деца "Лудогорие" представиха в Етнографската къща в град Исперих. Техниката, по която работят и чрез нея изразяват в  картини своята ...
Прочети повече
Нашите шотландски приятели отново при нас 08.09.2010 Нетърпеливи, малко пораснали  и толкова радостни  децата в Дом „Лудогорие” Исперих отново посрещнаха своите приятели от Шотландия, с които вече осма година прекарват около седмица край морето или в ...
Прочети повече
Комплекс лудогорие със собствен уеб сайт 08.05.2010 От днес комплекс "Лудогорие"  разполага със собствен уеб сайт, достъпен на адрес www.kompexludogorie.com. Сайтът предоставя пълна информация за нашите проекти, социални услуги и всичко друго свързано комплекса. ...
Прочети повече

Конкурс за подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

06.03.2015

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина  ИСПЕРИХ

 

в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община ИСПЕРИХ

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

            Основни функции: 

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

Специфични изисквания: 

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Образци на документите се получават в административния офис на проекта: гр.

Исперих 7400, ул. Васил Левски" №72, Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"

 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер

/валидна е датата на получаване/ в административния офис на проекта: гр. Исперих 7400, ул. Васил Левски" №72, Комплекс за социални услуги за деца и семества "Лудогорие" , в срок до 05.06.2015  включително – 17.00 часа, за проект ”И аз имам семейство”,  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11.

 1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Исперих, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
  1. Подборът протича в два етапа:
   1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в срок до 3 (три) работни дни от изтичане срока на обявлението.
   2. Интервю в срок до 3 (три) работни дни след проверката на съответствията на представените документи.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 

            Община ИСПЕРИХ, Комплекс за социални услуги за деца и семейства «Лудогорие»

Документи за изтегляне

Протокол 1

Протокол 2

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.