Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Документи за обществена поръчка 06.07.2018 Документацията е качена на 07.06.2018 г.
Прочети повече
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 05.02.2017 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги  за деца и семейства ...
Прочети повече
ЗОП хранителни продукти 2016 година 06.09.2016 Сключени договори с доставчици   Продове и зеленчуци Тестени изделия Консерви и преработени плодове и зеленчуци Риба, млечни продукти
Прочети повече
ПРОТОКОЛИ 1 И 2 05.13.2016 изтегли документ  1 изтегли документ  2
Прочети повече
ЗОП 2016 04.13.2016   ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”  ОТ ЗОП С ...
Прочети повече
Конкурс за подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство" 06.03.2015   О Б Я В Л Е Н И Е Oбщина  ИСПЕРИХ   в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне ...
Прочети повече
ЗОП хранителни продукти 05.21.2015 “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА   КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ по три обособени позиции:     Позиция № 1 - Плодове, зеленчуци и подправки;  Позиция № 2 - Риба, ...
Прочети повече
Покана за конференция 11.17.2010 На 23.11.2010 г. (ВТОРНИК) от 11.00 часа в сградата на Дом за деца "Лудогорие" в гр. Исперих, ще се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикателствата пред местната власт за реформиране и преструктуриране на специализираните ...
Прочети повече
Спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол 10.02.2010 Пред прага на една мечта… На 01.10.2010 г. започна изграждане на спортно игрище за футбол, хандбал и волейбол в Дом за деца „Лудогорие”. В присъствието на много наши приятели, кметът на Община Исперих Г-н Адил ...
Прочети повече
Изложба Квилинг 09.14.2010 "Да сътворим красота" - това е мотото на уникална изложба, която децата от група "Делфин" в Дом за деца "Лудогорие" представиха в Етнографската къща в град Исперих. Техниката, по която работят и чрез нея изразяват в  картини своята ...
Прочети повече
Нашите шотландски приятели отново при нас 08.09.2010 Нетърпеливи, малко пораснали  и толкова радостни  децата в Дом „Лудогорие” Исперих отново посрещнаха своите приятели от Шотландия, с които вече осма година прекарват около седмица край морето или в ...
Прочети повече
Комплекс лудогорие със собствен уеб сайт 08.05.2010 От днес комплекс "Лудогорие"  разполага със собствен уеб сайт, достъпен на адрес www.kompexludogorie.com. Сайтът предоставя пълна информация за нашите проекти, социални услуги и всичко друго свързано комплекса. ...
Прочети повече

ЛЯТО Е ...

07.19.2011


Забързани в своите ангажименти и ежедневни задачи не усетихме как измина цяла година от създаване на нашия сайт. Сякаш позабравихме за него...  Отлетяха много месеци, през които приключихме един проект, подготвихме нов, спечелихме финансиране за трети. И в това лудо ежедневие успяваме да се радваме на многото малки неща. А време е и да ги споделим с Вас:
?    В град Исперих вече функционират  две нови резидентни услуги: за деца от 3 до 10 години и деца от 11 до 18 години-Центрове за настаняване от семеен тип.  За половин година над 20  деца вече са изведени от институцията Дом за деца „Лудогорие” , част от тях са при своите семейства или роднини, а друга част ползват новите резидентни услуги.
?    Имаме най-модерното и функционално игрище за футбол, волейбол и хандбал в региона. Децата играят в свободното си време, провеждат се турнири, а и сме удовлетворени, че всички ние-екипът на ЛУДОГОРИЕ сме допринесли за спортните емоции на младите хора на Исперих, които идват да играят при нас.
?    Радваме се на  усмивките и блясъка в очите на вече порастналите деца в Дом „Лудогорие” и резидентните услуги, които са все по-често при своите семейства.
?    В следващите две години предстои основен ремонт за енергийна ефективност на сградата, която ползват институцията и Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Ремонтът се финансира по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 по проект спечелен от Община Исперих. Надяваме се, че за престоя на децата тук ще осигурим още по-добри условия, в които те, макар и временно, ще живеят и растат нормално.
?    И НАЙ-ОЧАКВАНОТО СЪБИТИЕ: за децата лятото тепърва предстои. Следващата седмица децата, настанени в институцията и услугите ще заминат на летен отдих в хотел „Велиста” с. Вонеща вода, обл. Велико Търново. За поредна година, те ще се забавляват там със своите приятели от Шотландия, които традиционно финансират въпросното летуване.
?    А, може би, морето и тази година в края на лятото ще погали децата от „Лудогорие”...

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.