Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 02.05.2017 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги  за деца и семейства ...
Прочети повече
ЗОП хранителни продукти 2016 година 09.06.2016 Сключени договори с доставчици   Продове и зеленчуци Тестени изделия Консерви и преработени плодове и зеленчуци Риба, млечни продукти
Прочети повече

Документи за обществена поръчка

07.06.2018

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.