Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Къде се намираме:
Населено място: Исперих 7400
Област: Разград
Адрес: ул."Васил Левски" 72

Как да се свържете с нас:

Тел.: (08431) 20 93,
 (08431) 2219
Моб.: (0878) 531 600

Е-mail: ludogorie_isperih@abv.bg
Лице за контакт: Снежана Йорданова
Полетата отбелязани с * са задължителни!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.