Проект № BG051РО001-5.2.03-0018-С0001 «Достоен живот – шанс за по-добро бъдеше за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца “Лудогорие” гр. Исперих”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ДОМ ЗА ДЕЦА “ЛУДОГОРИЕ”  ИСПЕРИХ.


Скъпи приятели, уважаеми партньори и съмишленици, колеги,


независимо от разстоянията и времето, четейки тези редове, вие ставате част от нашето голямо семейство на подкрепа, обич и мечти, наречено “Лудогорие”. Обединяват ни  децата в нужда, за които се грижим или подкрепяме.   Обединява ни съпричастността на нашите партньори, приятели и дарители, без които нямаше да успеем. Обединява ни увереността , че всички деца трябва да играят, да  учат, да се усмихват  и да бъдат щастливи. 

Прочети повече

 

Новини

Документи за обществена поръчка 07.06.2018 Документацията е качена на 07.06.2018 г.
Прочети повече

Социални услуги

 
Социални Услуги 
 

Комплекс за социални услуги С Решение на Общински съвет гр. Исперих  от 01.01.2011 г.  в град Исперих функционира КОМПЛЕКС ЗА  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА “ЛУДОГОРИЕ”...
Прочети повече

 

Контакти

 
 

Комплекс "ЛУДОГОРИЕ" Населено място: Исперих 7400
Област: Разград
Адрес: ул."Васил Левски" 72

Тел.: (08431) 20 93
Изпрати запитване

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ИСПЕРИХ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.